10+ Global Network For Female Entrepreneurs

10+ Global Network For Female Entrepreneurs

Sự thật là doanh nghiệp sở hữu bởi nữ giới, đếm trên số lượng thì nhiều, nhưng tính về quy mô thì vẫn là thiểu số.